środa , 22 marca 2023

Regulamin konkursu “Bezpieczny przejazd to”

Regulamin konkursu

“Bezpieczny przejazd to”

Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uważne zapoznanie się z treścią
Regulaminu, akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na jego postanowienia.
Dodanie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację niniejszego
regulaminu konkursu.

2. Drugim warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uważnie zapoznanie się z
treścią Polityki Prywatności, umieszczoną pod tym regulaminem, akceptacja jej
treści i wyrażenie zgody na jej postanowienia. Dodanie komentarza pod postem
konkursowym oznacza akceptację Polityki Prywatności.

3. Organizatorem Konkursu “Bezpieczny przejazd to”, zwanego dalej Konkursem,
jest firma AISKO Sp. J.z siedzibą w Magdalence, 05-506 Lesznowola, ul.
Jałowcowa 34, NIP: 1231134132, REGON: 141236986, oraz Zbigniew Bródka

4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego
przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania
reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa
jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w
organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
działania Organizatora, Uczestników Konkursu i konsekwencje wynikające z
przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. Każdy Uczestnik Konkursu w pełni
zwalnia z odpowiedzialności serwis Facebook.com w tym zakresie.

6. Czas trwania konkursu: 22.01.2019 – 03.02.2019.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Zgodnie z podpunktem 1 §1, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uważnie
zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na
jego postanowienia. Dodanie komentarza pod postem konkursowym oznacza
akceptację niniejszego regulaminu konkursu.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i spełniająca pozostałe warunki określone Regulaminem.

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z AISKO Sp. j. na
podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz członkowie ich rodzin.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureatów oraz
podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zasady konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest polubienie fanpage AISKO / Kidde –
Bezpieczni w domu oraz umieszczenie pod postem konkursowym Organizatora w
dniach 22.01.2019 – 01.02.2019 komentarza zawierającego odpowiedź na zadanie
konkursowe. Komentarz musi spełniać określone w Regulaminie warunki, inaczej
zostanie usunięty przez Organizatora Konkursu.

2. Każdy Uczestnik może dodać konkursowy komentarz tylko raz.

3. Odpowiedź konkursowa uczestnika konkursu nie może naruszać praw autorskich
osób trzecich.

4. Zaleca się, żeby komentarz konkursowy nie przekraczał 250 słów.

5. Autor potwierdza, że stworzony przez niego komentarz daje Organizatorowi
prawo do jego publikowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych
praw osobistych Uczestnika.

6. Komentarz nie może naruszać godności osób trzecich i instytucji oraz zawierać
niedozwolonych przez serwis facebook.com treści. Odpowiedź nie może stanowić
kryptoreklamy ani zawierać treści niezgodnych z prawem obowiązującym w
Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza wulgarnych, obscenicznych, propagujących
przemoc, nienawiść rasową, religijną, narodową lub seksualną.

7. Laureatów wybiera Komisja Konkursowa, która podejmie decyzję, które
Komentarze są prawidłowe, najciekawsze lub/też najbardziej kreatywne spośród
nadesłanych.

8. Organizator udzieli Uczestnikom dodatkowych informacji za pośrednictwem
serwisu Facebook.com w formie wiadomości prywatnej.

§ 4 Wyłonienie Laureatów

1. Ogłoszenie Laureatów odbędzie się w dniu 05.02.2019.

2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje w oddzielnym poście na portalu
Facebook.com, na profilu AISKO / Kidde – Bezpieczni w domu. /Aisko – alkomaty,
Zbigniew Brodka

3. Komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów Konkursu, kierując się kryterium
prawidłowości, kreatywności i ciekawości nadesłanych Komentarzy.

4. Laureaci Konkursu są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi w ciągu 10 dni
kalendarzowych za pośrednictwem serwisu Facebook.com w wiadomości
prywatnej lub na adres kacper@aisko.pl, swoje dane teleadresowe, niezbędne do
wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko i adres. Podanie prawdziwych danych Laureata
jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody. Organizator nie odpowiada za
konsekwencje podania fałszywych lub błędnych danych do wysyłki.

5. Niedostarczenie danych teleadresowych w wymaganym terminie uznane zostanie
za rezygnację przez Laureata z nagrody.

§ 5 Nagrody

1. W konkursie przewidziano 3 nagrody, tj. 3 sztuki Czujnika czadu z
wyświetlaczem model 7DCO marki Kidde o wartości 131 złotych brutto

2. Laureaci otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
wartości przekazywanej im odpowiednio nagrody w zaokrągleniu do pełnych
złotych. Nagroda pieniężna od razu zostanie przeznaczona na poczet 10%
ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w
Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego, na co Laureaci
wyrażają zgodę akceptując regulamin.

3. Organizator w całości pokrywa koszty przesyłki nagrody na adres podany przez
Laureata. Organizator realizuje wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej od razu
po otrzymaniu danych teleadresowych od Laureata konkursu.

4. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w
kwocie pieniężnej.

6. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie
prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał
jeszcze żadnej nagrody.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej
lub elektronicznej.

2. Reklamacje mogą być dostarczane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: AISKO Sp. J.
Magdalenka ul. Jałowcowa 34, 05-506 Lesznowola, z dopiskiem „Konkurs
Facebook”.

3. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż
pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub
elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin, w formie pisemnej, jest dostępny w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się
będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Uczestnika Konkursu. Nie może być również w ten sposób interpretowane,
gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z
obowiązującym prawem Organizator Konkursu deklaruje bezwzględne
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 

Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych związanych z Konkursem jest AISKO Spółka Jawna, z
siedzibą w Magdalence ul. Jałowcowa 34 kod pocztowy 05-506 Lesznowola,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:
0000295725, NIP:1231134132, Regon: 141236986.
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce
Prywatności.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego
dalej: RODO.
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i
informacji mu przekazanych, a dotyczących Uczestników Konkursu. Administrator
z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o
charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i
zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych w ramach
Konkursu nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie
przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku
życia.

2. Dane zbierane od użytkowników oraz cel i
sposób ich wykorzystania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celach związanych z
realizacją Konkursu i wydania nagród oraz publikacją listy Laureatów Konkursu
(imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu do
wysyłki nagrody) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości prywatnej za
pośrednictwem serwisu Facebook.com lub wiadomości e-mail Laureatom
Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi Laureatom otrzymanie nagrody.

3. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK,
jeżeli się o to do nas zwrócą,
• dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Konkursu np. w
celu wysyłki nagrody. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności,
podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i
sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie
internetowej naszego Sklepu internetowego pod linkiem: Aisko.pl/fbodbiorcy-danych-osobowych.pdf

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• żądania przenoszenia danych osobowych.
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w
terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach
podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby
termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim
przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn
opóźnienia.

5. Prawo dostępu do danych osobowych (art.15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
dostępu do danych osobowych;

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach
ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza
Unię Europejską;
• uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie w
wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Aisko.pl
(https://aisko.pl/contact_us.php), wybierając pole RODO, wybierając pole RODO.

6. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych
osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś
swoje żądanie w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na
stronie Aisko.pl (https://aisko.pl/contact_us.php), wybierając pole RODO.

7. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich
danych osobowych, gdy:
• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z
marketingiem bezpośrednim;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania
niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych
osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie za
pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Aisko.pl (https://aisko.pl/
contact_us.php), wybierając pole RODO.

8. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
gdy:
• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator
danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na
czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych;
• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po
stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw
wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś
swoje żądanie w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na
stronie Aisko.pl (https://aisko.pl/contact_us.php), wybierając pole RODO.

9. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
zgłoś swoje żądanie w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na
stronie Aisko.pl (https://aisko.pl/contact_us.php), wybierając pole RODO.

10. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych
osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał
bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to
technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Aisko.pl
(https://aisko.pl/contact_us.php), wybierając pole RODO.

11. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej
cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje
żądanie w wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie
Aisko.pl (https://aisko.pl/contact_us.php), wybierając pole RODO.

12. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz
prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Udostępnij...
Aisko Dbamy o Twoje bezpieczeństwo
Translate »